روش تولید ماده اولیه آنتی‌اکسیدان‌های پایه فنلی

برای تولید آنتی اکسیدان­های پایه فنولی از یک ماده واسطه به نام NECONOX 1300 استفاده می­شود که ساختار شیمیایی آن در شکل زیر نشان داده شده است. البته خود این ماده نیز خاصیت آنتی اکسیدانی دارد.

ساختار شیمیایی NECONOX 1300

ماده واسطه NECONOX 1300 از واکنش 2,6-Di-tert-butylphenol و متیل اکریلات در حضور کاتالیست فنولات تهیه می­شود. کاتالیست فنولات نیز از واکنش 2,6-Di-tert-butylphenol با  سود و/یا پتاس تهیه می­شود.

Structural formula of 2,6-di-tert-butylphenol

ساختار شیمیایی 2,6-di-tert-butyphenol  

Skeletal formula of methyl Acrylate

ساختار شیمیایی متیل اکریلات

ماده 1300 خام بدست آمده از راکتور رنگ زرد روشن داشته و در دمای محیط به حالت جامد است. این ماده دارای ناخالصی­هایی از قبیل مواد اولیه واکنش نداده و همچنین مواد آلی سنگین­تر می­باشد. برای جداسازی این ناخالصی­ها از فرایند تقطیر تحت خلاء استفاده می­شود. پس از فرایند تقطیر خلوص ماده 1300 به بیش از 99 درصد می­رسد.