روش تولید ایمیدازولین

ایمیدازولین نوعی ترکیبات هتروسیکل هستند که از ایمیدازول­ها مشتق شده­اند. این ماده بر حسب محل قرارگیری پیوند دوگانه سه نوع ایزومر دارد. ایزومر 2-ایمیدازولین در داروها کاربرد دارد.

   

ساختار شیمیایی ایمیدازولین.

برخی از مشتقات ایمیدازولین (مانند هیدروکسی اتیل ایمیدازولین، آمینو اتیل ایمیدازولین و آمیدو اتیل ایمیدازولین) برای جلوگیری از خوردگی در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می­گیرند.

ساختار شیمیایی مشتقات ایمیدازولین

گاز CO2، H2S و ناخالصی­های کلره و سیانیده موجود در نفت و گاز سبب خوردگی لوله­ها و تجهیزات ساخته شده از فولاد کربنی می­شوند. یکی از روش­های استاندارد جهت جلوگیری از خوردگی داخلی تجهیزات و لوله­های ساخته شده از فولاد کربنی، تزریق یک ماده بازدارنده خوردگی می­باشد. تقریبا تمامی مولکول­های آلی مورد استفاده به­عنوان بازدارنده خوردگی در نفت و گاز بسیار قطبی بوده و عمدتا بر پایه نیتروژن (مانند آمینها، آمیدها، ایمیدازولین­ها و نمک­های امونیوم چهرتایی) هستند.

بازدارنده­های آلی پایه نیتروژن مانند ایمیدازولین و نمک­های آن به صورت موفقی در این نوع کاربردها استفاده شده­اند. مکانیزم عمل این نوع مواد جذب سطحی آنها بر روی سطح فلز و ایجا یک لایه حائل می­باشد. توانایی این ترکیبات در ایجاد کاتیون سبب جذب سطحی قوی آنها بر روی سطوح دارای بار منفی مانند فلزات شده و سطوح آبدوست را به آبگریز تبدیل می­نماید. با این عمل از واکنش­های کاتدی و آندی جلوگیری می­نمایند.

مکانیزم عملکرد بازدارنده های خوردگی