روش تولید پراکسیدها

پراکسیدها ترکیباتی حاوی پیوندهای ساده اکسیژن-اکسیژن و یا آنیون¬های -2 O2 می¬باشند. لذا عدد اکسایش اکسیژن در این ترکیبات 1- می¬باشد. هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه ساده¬ترین پراکسید می¬باشد. 
ترکیبات پراکسیدی را می¬توان در دو دسته آلی و غیرآلی قرار داد. پراکسیدهای غیرآلی عمدتا رفتار یونی و شبه-نمک دارند. پیوندهای پراکسیدی ناپایدار بوده و لذا این ترکیبات در طبیعت به مقدار کم پیدا می¬شوند. پراکسیدها بر مواد آلی اثر رنگ¬بری و لذا در تولید شوینده¬ها و رنگ¬های مو کاربرد دارند. هیدروژن پراکسید مهمترین پراکسید صنعتی مورد استفاده بوده که مصرف سالیانه آن بیش از 2 میلیون تن است. 
پراکسیدها آلی شامل دو دسته اسیدهای پراکسی و هیدروپراکسیدهای آلی می¬شوند که دسته اول از اسیدهای کربوکسیلیک و دسته دوم از اترها و الکل¬ها مشتق شده¬اند. پراستیک اسید یا پراکسی استیک اسید مایعی بی¬رنگ و بسیار خورنده می¬باشد که خاصیت ضد باکتریایی داشته و به عنوان ضدعفونی¬کننده استفاده می¬شود. 
پراکسیدهای آلی عمدتا در سه کاربرد زیر استفاده می¬شوند:
1.    پلیمریزاسیون ترموپلاستیک¬ها
2.    پخت رزین¬های پلی¬استر غیر اشباع
3.    ایجاد اتصالات عرضی در الاستومرها (لاستیک¬ها)
شرکت¬های Akzo و Atochem مهمترین تولیدکنندگان پراکسیدهای آلی بوده و هر یک حدود 30% بازار جهانی را در اختیار دارند. بازار کل پراکسیدهای آلی در سال 1999 حدود 120 هزار تن بوده که حدود 50% آن در پلیمریزاسیون ترموپلاستیک¬ها، 30% در پخت رزین¬های پلی استر غیر اشباع و 20% در الاستومرها استفاده شده است. در همین سال مصرف اروپا حدود 40 هزار تن (30% جهان) بوده است. 
بنزوئیل پراکسید (BPO) و متیل اتیل کتون پراکسید (MEKP) مهمترین پراکسیدهای آلی بوده و هر یک 30% بازار پراکسیدهای آلی را در اختیار دارند. این دو پراکسید عمدتا در پخت رزین¬های پلی¬استر غیراشباع و وینیل استر مورد استفاده قرار می¬گیرند. 

 

 

ساختار شیمیایی بنزوئیل پراکسید

ساختار شیمیایی متیل اتیل کتون پراکسید

بنزوئیل پراکسید خاصیت ضدمیکروبی داشته و در درمان آکنه و تولید کرم¬ها نیز مورد استفاده قرار می¬گیرد. این ماده به عنوان سفیدکننده (مثلا برای مو، خمیردندان، آرد) در نیز استفاده می¬شود. متیل اتیل کتون پراکسید نیز خاصیت انفجاری قوی داشته و در تولید مواد منفجره استفاده می¬شود. 
برای تولید صنعتی این ماده  از واکنش بنزوئیل کلرید با سدیم هیدروکسید و هیدروژن پراکسید استفاده می-شود.