روش تولید ایزوبوتیلن خالص از شکست MTBE

ایزوبوتیلن خالص در تولید پلی­ایزوبوتیلن، لاستیک بوتیل، متیل متاکریلات و غیره کاربرد دارد. مهمترین روش­های تولید ایزوبوتیلن خالص عبارتند از:

-شکست کاتالیستی MTBE (متسل ترشیاری بوتیل اتر)

-فرایند آبگیری کاتالیستی TBA (ترشیاری بوتیل الکل)

- استخراج توسط اسید سولفوریک از رافینیت 1

- آلکیلاسیون توسط فنول از رافینیت 1

- فرایند جذب توسط اسید سولفوریک از رافینیت 1

- غربال مولکولی جریان رافینیت 1

در روش تولید ایزوبوتیلن خالص از شکست کاتالیستی MTBE، خوراک غنی از MTBE به یک راکتور پوسته و لوله بستر ثابت وارد می­شود. واکنش گرماگیر شکست MTBE بر روی کاتالیست­های خاصی از جنس منیزیم آلومینوسیلیکات دوپه شده با فلزات قلیایی خاکی انجام می­شود. در این فرایند ایزوبوتیلن، متانول و اندکی دی متیل اتر تولید می­شوند. پس از انجام یک سری عملیات خالص سازی شامل برج­های تقطیر، برج شستشو با آب و آب­زدایی به کمک غربال­های مولکولی، ایزوبوتیلن با خلوص 99.95% بدست می­آید.  شرکت­های BASF و Chemical research licensing company از جمله صاحبان تکنولوژی این فرایند می­باشند.