مأموریت

 

 

هلدینگ نکو رسالت خود را انجام فعالیت­های مدیریتی و مشاوره، تحقیق و توسعه، تولید و بازرگانی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان می‌داند؛ به ‌نحوی که رضایت ذی‌نفعان و مطلویبت و لذت از کار را فراهم کند.